Statut

Celem statutowym Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA jest ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego, zachowanie różnorodności biologicznej oraz aktywizacja postaw proekologicznych. Propagujemy również działanie na rzecz rozwoju lokalnej kultury, turystyki ekologicznej oraz wspieramy działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe oraz sposoby realizacji celów statutowych – znajdują się w naszym Statucie.

Sposób reprezentacji Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA, skład Zarządu i inne aktualne informacje znajdziesz w linku KRS.