KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych na potrzeby realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych nr POIS.02.04.00-00-0040/18”

1. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, ul. Popiela 3/36, 87-100 Toruń, adres biura i do korespondencji: ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem)..
3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, ul. Popiela 3/36, 87-100, e-mail: tp@alauda.org.pl;
4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w celach związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy), w celach związanych za angażowaniem wolontariuszy oraz w celu: potwierdzania kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o płatność, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:
a) Realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
– Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
– Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
b) Z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) Z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
7. Rodzaj pozyskiwanych danych obejmuje: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu, wizerunek i in. niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.
8. Minister może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim :
a) Dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko, w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
b) Dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
c) Dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
d) Dane o charakterze finansowych, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
c) prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
d) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany ,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
g) prawo wniesienia skarg ido organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
13. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, oraz pod adresem e-mail: IOD@miir.gov.pl.