Wykaszanie roślinności – unieważnienie

Postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pnPtasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr  POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinansowanego ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

wykaszanie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności

Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie (gmina Mrocza), na obszarze Natura 2000 Żwirowni Skoki (gmina Włocławek) i na obszarze wodno-błotnym Mościska (gmina Brzuze).

Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10:00 na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1190137.