Realizacja spotów fimowych

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień w ramach realizacji projektu pn. Edukacja dla przyrody – ptaki siewkowe Kujaw i Pomorza współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: realizacja 5 spotów filmowych na podstawie własnego scenariusza.

Spoty będą poruszać temat bioróżnorodności obszarów Natura 2000 i ochrony gatunków ptaków wodno-błotnych w nich występujących. Planuje się produkcje 5 spotów o każdym obszarze Natura 2000 objętych projektem oraz gatunkach ptaków siewkowych charakterystycznych dla obszarów. Obszary Natura 2000 objęte projektem: Ostoja Nadgoplańska, Błota Rakutowskie, Żwirownia Skoki, Dolina Dolnej Wisły, Bagienna Dolina Drwęcy. Spoty muszą uwzględniać wybrane gatunki ptaków wodno-błotnych występujące ww. obszarach Natura 2000, a jednocześnie będących przedmiotami ochrony tych obszarów tj.: czajka, krawodziób, rycyk, kulik wielki, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, rybitwa czarna, mewa czarnogłowa, śmieszka, mewa siwa

Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2023 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Załączniki:

wybór oferty_Edukacja_2023_05_1_PD

informacja z otwarcia ofert_Edukacja_2023_05_1_PD

Zapytanie ofertowe_spoty_filmowe_11.05.2023

zał. 1 formularz_ofertowy

zał. 2 wykaz zrealizowanych zamówień

zał. 3 projekt_UMOWY_spoty

zał. 4 klauzula informacyjna

zał. 5 regulamin udzielania zamówień w projekcie