II Zamówienie: odtworzenie właściwego stanu 4 wysp dla ptaków

POSTĘPOWANIE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

wykonanie zadania obejmującego odtworzenie właściwego, dla kolonijnego gniazdowania ptaków siewkowych, stanu 4 wysp usytuowanych w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki, miejscowość Dąb Wielki i Dąb Polski, gmina Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-6558-21554

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego odtworzenie właściwego, dla kolonijnego gniazdowania ptaków siewkowych, stanu 4 wysp usytuowanych w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki, miejscowość Dąb Wielki i Dąb Polski, gmina Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie. Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy:

  • Etap I: przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń;
  •  Etap II: wykonanie prac polegających na odtworzeniu siedlisk lęgowych ptaków siewkowych w obrębie wysp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2020 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Dokumenty przetargowe:

KLAUZULA INFORMACYJNA

TKPW_2020_12_1_DW_Projket umowy

TKPW_2020_12_1_DW_SIWZ

TKPW_2020_12_1_DW_Opis przedmiotu zamówienia

TKPW_2020_12_1_DW_Formularz ofertowy

Regulamin udzielania zamówień w projekcie

Informacja z otwarcia ofert_

Wybór oferty_odtwarzanie wysp