Zapytanie ofertowe na monografię przyrodniczą – Unieważnien

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na :

opracowanie monografii przyrodniczej „Dolina Wisły – ostoja ptaków siewkowych”

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Ofertę należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl lub do biura Towarzystwa Przyrodniczego Alauda ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń w terminie do dnia 2 lipiec 2015 r. do godziny 14:00 (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy).

W dniu 26.06.2015 r. ze względu na błędy pisarskie dokonano następujących zmian w dokumentacji ofertowej: 

  • poprawiono załącznik nr 1 z wykazu usług na formularz ofertowy,
  • w całej dokumentacji ofertowej ujednolicono zapis z „gatunki siewkowate” na „gatunki siewkowe” oraz,
  • wprowadzono obowiązek nadania monografii przyrodniczej numeru ISBN.