Zapytanie ofertowe na film – WYBÓR OFERTY

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:  ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na:

realizację filmu przyrodniczego prezentującego założenia projektu „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”.

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn„Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Oferty należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl lub do biura Towarzystwa Przyrodniczego Alauda ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń w terminie do dnia 11 maja 2015 r do godziny 23:59 (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy)

W związku z wprowadzeniem zmian w zapytaniu ofertowym wydłużamy czas składania ofert do 12 maja 2015 do godziny 23:59.