Zapytanie ofertowe na ekspertyzy hydrologiczne -UNIEWAŻNIENI

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na :

wykonanie ekspertyz specjalistycznych, które wskazywać będą rozwiązania systemowe oraz techniczne zmierzające do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych Charadriiformes,będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Oferty należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl w terminie do dnia 14 maja 2015 r. do godziny 23:59 (liczy się godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy)