Zapytanie ofertowe – dostawa słupków do budowy ogrodzenia do wypasu koni

POSTĘPOWANIE NA

dostawę słupków do budowy ogrodzenia do wypasu koni

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę:

  • słupków ogrodzeniowych z zaostrzeniem (dł. 200, Ø 10 cm) – 510 szt.;
  • słupów o profilu okrągłym z zaostrzeniem (dł. 300, Ø 20 cm) -14 szt.;
  • słupów o profilu okrągłym z zaostrzeniem (dł. 225, Ø 15 cm) -4 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupków ogrodzeniowych wykonanych z tworzywa sztucznego (materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych) do budowy ogrodzenia do wypasu koni na obszarze Błota Rakutowskie w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr. 1 do tego postępowania.

Miejsce dostarczenia materiałów: Krzewent/Rakutowo, gmina Kowal, woj. Kujawsko-pomorskie (dokładny adres dostawy Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy).

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 30 marca 2024 r.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć na adres email: mpronczuk@alauda.org.pl w terminie do dnia 26.02.2024 r.

Załączniki: 

  1. Zapytanie_ofertowe_dostawa_słupków wykonanych z tworzywa sztucznego
  2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 _formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 Projekt umowy
  5. KLAUZULA INFORMACYJNA
  6. Informacja z otwarcia ofert__dostawa słupków wykonanych z tworzywa sztucznego
  7. Wybór oferty_dostawa słupków wykonanych z tworzywa sztucznego