Zapytanie ofertowe: dostawa nadajników GPS

POSTĘPOWANIE NA
dostawę 5 nadajników GPS na mewy siwej Larus canus

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

dostawę 5 nadajników GPS na mewy siwe Larus canus.

Ofertę należy złożyć na adres email: tp@alauda.org.pl w terminie do dnia 16.06.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe dokumenty znajdują się poniżej.

Załączniki:

KLAUZULA INFORMACYJNA_NOWY!

Projket umowy

Załącznik nr 2 – Regulamin udzielania zamówień w projekcie

ZOPW2_2022_5_1_MP_formularz oferty

ZOPW2_2022_5_1_MP_logery_zapytanie_ofertowe

Wybór oferty