Zapytanie ofertowe: Budowa i montaż wysp dla ptaków ZMIANA!

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:
budowa i montaż (wodowanie) dwóch pływających wysp (platform) lęgowych dla ptaków (rybitw, mew) o pow. ok 100 m2 każda, na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie.

Przedmiotem zamówienia jest budowa i montaż (wodowanie) dwóch pływających wysp (platform) lęgowych dla ptaków (rybitw, mew) o pow. ok 100 m2 każda, na terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-6558-86596.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2022 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Załączniki:

1. TKPW2_2021_12_1_DW_OPZ

2. TKPW2_2021_12_1_DW_formularz

3. TKPW2_2021_12_1_DW_projekt umowy

4. Regulamin udzielania zamówień w projekcie

5. KLAUZULA INFORMACYJNA_NOWY!

TKPW2_2021_12_1_DW_zapytanie ofertowe_2_wyspy Gopło

TP ALAUDA Decyzja rzgw bydgoszcz_ZZ Inowrocław – Gopło wyspy

Umow dzierżawy_Jezioro Gopło

1. TKPW2_2021_12_1_DW_OPZ_zmiana_10.01.2022

3. TKPW2_2021_12_1_DW_projekt umowy_zmiana_10.01.2022

TKPW2_2021_12_1_DW_zapytanie ofertowe_2_wyspy Gopło_Zmiana_10.01.2022

TKPW2_2021_12_1_DW_Pytania i odpowiedzi 10.01.2022

Informacja z otwarcia ofert__Wyspy Gopło

TKPW2_2021_12_1_DW_wybór oferty_wyspy Gopło