Wykaszanie wysp – UNIEWAŻNIENIE

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na:

Utrwalenie przeprowadzonych zabiegów – wykaszanie odrastającej roślinności na wyspach w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki.

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn„Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Oferty należy złożyć na adres email: pdoboszewski@alauda.org.pl do dnia 18 listopada 2016 (liczy się data wpłynięcia oferty na serwer pocztowy). 

Załączniki: