Unieważnienie! Monografia przyrodnicza

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie monografii przyrodniczej „Dolina Wisły – ostoja ptaków siewkowych”

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Ofertę należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl lub do biura Towarzystwa Przyrodniczego Alauda ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń w terminie do dnia 05 sierpnia 2015 r. do godziny 14:00 (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy).

W związku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji ofertowej w dniu 4 sierpnia 2015r. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 7 sierpnia 2015 do godziny 14:00.