Tablice edukacyjne – wybór oferty

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18-00 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zaprasza do złożenia oferty na:


Wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno – edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych o projekcie „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” oraz wykonanie i montaż w terenie drewnianych stelaży

Oferty należy złożyć na adres email: dweclawek@alauda.org.pl w terminie do dnia 25.07.2019 r. (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy – do godz. 23:59)

Poniżej znaduje się dokumentacja ofetowa.