Koordynator Patrolu Natura 2000 – rozeznanie rynku

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach przygotowania do realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zaprasza do złożenia oferty na

Koordynację działań wolontariuszy tworzących “Patrol Natura 2000” w ramach projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”

Oferty należy składać na adres email: tp@alauda.org.pl w terminie do dnia 29.03.2019 (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy – do godz. 23:59)

Posępowanie zostało unieważnione.