Budowa wieży i czatowni

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym”,  w  oparciu  o    Regulamin  zawierania  umów przez TP ALAUDA,  zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” wieży obserwacyjnej i czatowni wraz z kładką.

Zadanie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pt.  „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy złożyć listownie w biurze projektu  ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do godziny 15 lub   na   adres   email:  projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 13 lipca 2015 r. (liczy się data wpływu oferty do biura projektu lub na serwer pocztowy).