Zapytanie ofertowe: budowa i montaż wyspy dla ptaków

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18-00 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Zaprojektowanie, budowa i montaż (wodowanie) pływającej wyspy (platformy) lęgowej dla ptaków (rybitw, mew) o pow. ok 100 m2 na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Wieleckie, miejscowość Wiele, gmina Mrocza, województwo kujawsko-pomorskie

Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2020 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2020-6558-9032

Załączniki:

1 – TKPW2_2020_09_1_PD_zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – TKPW2_2020_09_1_PD_OPZ_wyspa

Załącznik nr 2 TKPW2_2020_09_1_PD_formularz

Projekt umowy – wyspa

Pozwolenie wodoprawne na wyspę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Regulamin udzielania zamówień w projekcie

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty_pływająca wyspa