Wykonanie operatu szacunkowego

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Regulamin zawierania umów przez TP Alauda, zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości,

Zadanie związane jest z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pt. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy złożyć listownie w biurze projektu ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń, do godziny 15 lub na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r. (liczy się data wpływu oferty do biura projektu lub na serwer pocztowy).