Użytek ekologiczny w Mościskach?

Mimo antropogenicznego pochodzenia i niewielkiej powierzchni obszar wodno-błotny w miejscowości Mościska, gmina Brzuze stanowi lokalną ostoję różnorodności biologicznej, w szczególności dla ptaków. W obrębie zbiornika najważniejszym elementem środowiska są szuwarowe wyspy oraz przy niskim poziomie wody odsłaniające się błotniste dno akwenu. Na wyspach kolonie lęgową zakładają corocznie śmieszki. Wspólnie ze śmieszką w kolonii lęgowej gniazduje rybitwa rzeczna. Nieregularnie do lęgów przystępuje również mewa czarnogłowa. Obszar to również miejsce gniazdowania innych rzadkich i zagrożonych gatunków. Gniazdują tu, korzystając z ochrony kolonii śmieszki, min.: zausznik, perkozek, perkoz dwuczuby, łabędź niemy, głowienka, czernica, cyranka, płaskonos, krakwa, bączek, bąk.

Niestety obiekt zmaga się z licznymi zagrożeniami, które powodują, że część gatunków w obszarze już nie gniazduje, a te które decydują się na gniazdowanie nie są w stanie skutecznie wyprowadzić lęgów, np. z uwagi na drapieżnictwo ssaków czy antropopresję. Ostoi zagraża również zabudowa terenów przyległych do zbiornika, deficyt wody w okresie lęgowym, a także sukcesja roślinności i zmiana struktury roślinności na wyspach…

Dlatego podejmujemy działania w celu eliminacji zagrożeń oraz objęcia obszaru formą ochrony przyrody.

Już w 2015 roku zwracaliśmy uwagę na potrzebę ochrony tego obiektu. Złożyliśmy wniosek o utworzenie użytku ekologicznego.  Niestety, nie udało się wtedy, ze względu na to, że część działek należała do osób prywatnych. Na przestrzeni ostatnich lat pozyskaliśmy fundusze i wykupiliśmy działki od osób prywatnych. Zrealizowaliśmy również monitoring przyrodniczy i hydrologiczny, a także  przygotowaliśmy stosowną dokumentację opisującą wartości przyrodnicze tego obszaru, ale także uwarunkowania jego ochrony. Złożyliśmy ponownie wniosek do Rady Gminy Brzuze o utworzenie użytku ekologicznego na wykupionych przez nas działkach oraz na gruntach Gminy Brzuze.

Działania te realizujemy w ramach projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” nr POIS.02.04.00-00-0040/18 dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Wydaje się, że to jest ostatni moment, żeby zachować tę ostoję lokalnej bioróżnorodności, a także rozpocząć skuteczną jej ochronę! Teraz wszystko w rękach Rady Gminy Brzuze. Pierwszym, krokiem dla ratowania tego obszaru jest utworzenie na tym terenie użytku ekologicznego. Natomiast kolejnymi realizacja działań ochronnych…