Ptaki rzek i jezior

Obecność wody lub jej bliskość jest warunkiem występowania licznych i zagrożonych gatunków ptaków. Grupa ptaków związana ze środowiskiem wodnym rzek i jezior, na ochronie której mocno się skupiamy, to ptaki siewkowe, m.in.: mewy (śmieszka, mewa czarnogłowa, mewa siwa), rybitwy (rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna) i sieweczki (sieweczka rzeczna i sieweczka obrożna). Dla tych gatunków kluczowe znaczenie mają siedliska śródlądowych wysp. Miejsca takie w największym stopniu zapewniają izolację gniazdujących na nich ptaków od lądowych drapieżników. Mewy i rybitwy gniazdują na wyspach niezarośniętych drzewami i krzewami. Sieweczki potrzebują dodatkowo przybrzeżnych płycizn. Ilość odpowiednich siedlisk lęgowych dla tych gatunków jest ograniczona. To właśnie niedostatek odpowiednich siedlisk, w realiach zaborczego w stosunku do środowiska gospodarowania przez człowieka przestrzenią, stał się czynnikiem odpowiedzialnym za spadki liczebności populacji tych ptaków. Dla zachowania tych pięknych ptaków nad naszymi wodami niezbędna jest ochrona warunków funkcjonowania ich populacji. Część miejsc wymaga ochrony biernej, jednak w wielu przypadkach niezbędne jest wdrożenie działań aktywnej ochrony ukierunkowanej na odtworzenie oraz utrzymywanie odpowiednich dla tych gatunków warunków siedliskowych. W ochronie ptaków rzek i jezior stosujemy różne metody działań, m.in. utrzymujemy określone siedliska ptaków, odtwarzamy i przywracamy siedliska o charakterystycznych cechach oraz tworzymy nowe siedliska zastępcze. Miejsca gniazdowania mew, rybitw i sieweczek wymagają opieki. Nasza organizacja skupia się na kluczowych ostojach ptaków siewkowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Dotychczas działaniami objęliśmy:
– obszary Natura 2000: Błota Rakutowskie, Dolina Dolnej Wisły, Żwirownia Skoki, Ostoja Nadgoplańska;
– rezerwaty przyrody: Jezioro Rakutowskie, Jezioro Wieleckie, Nadgoplański Park Tysiąclecia i Bagno Głusza
– obszary nie objęte formą ochrony przyrody, a zasługujące na taką ochronę: Ptasie Wyspy w Mościskach, Żwirownia Radziki.

O ile to możliwe działania prowadzimy z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego w ramach realizowanych projektów, jednak kluczowe wydaje się zaangażowanie ludzi (członków TP ALAUDA i Wolontariuszy ), bo tylko Wspólnie możemy skutecznie chronić ginące gatunki.

Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i sercu jakie wkładamy w realizację działań ochronnych, osiągamy spektakularne efekty związane ze wzrostem liczebności lub powrotem do obszarów zagrożonych i rzadkich gatunków ptaków siewkowych.

Działania ochronne wspierające utrzymanie populacji mew rybitw i sieweczek realizowane były w ramach projektów:

  • ”Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. Kujawsko-Pomorskim’’
  • „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”
  • „Ptasie Wyspy – kontynuacja działań ochrony czynnej zagrożonych gatunków siewkowych”

Zapraszamy do obejrzenia zrealizowanego przez nas filmu pt. „Ptasie Wyspy”.