Ptaki łąk i mokradeł

Obszary wodno-błotne (bagna, mokradła, torfowiska i łąki) obecnie są zagrożone niemal całkowitym zanikiem głównie z powodu działalności człowieka. Na skutek prowadzonego od lat osuszania i niewłaściwej melioracji terenów podmokłych, w wyniku postępującej sukcesji roślinności krzewistej i drzewiastej na podmokłych łąkach w skutek zarzuconego ekstensywnego gospodarowania oraz wobec nasilających się zmian klimatycznych, powierzchnia siedlisk wodno-błotnych zmniejsza się w zastraszającym tempie. Łąki i mokradła stanowią niezwykle istotne miejsce żerowania i gniazdowania cennych i rzadkich gatunków ptaków: m.in. kulika wielkiego, rycyka, czajki, krawodzioba, kszyka, płaskonosa, cyranki, zausznika, perkoza rdzawoszyjego, rybitwy czarnej, rybitwy białowąsej czy błotniaka łąkowego. Postępujące pogorszanie się stanu siedlisk lęgowych ptaków wodo-błotnych powoduje drastyczny spadek ich liczebności w Polsce i na świecie. Wiele gatunków związanych z terenami podmokłymi jest na granicy wymarcia i zachowanie ich populacji wymaga podjęcia odważnych i zdecydowanych działań prowadzących do odwrócenia niekorzystnych trendów i zmian. W województwie kujawsko-pomorskim bez podjęcia działań gatunki związane z obszarami łąk i bagien skazane byłyby na wyginięcie. Jako Stowarzyszenie podjęliśmy trud powstrzymania wymierania tych ptaków w regionie. Skupiając się na miejscach o największym potencjale zaczęliśmy odtwarzać i utrzymywać warunki dające nadzieję na odwrócenie negatywnych trendów. Walczymy o poprawę warunków wilgotnościowych, odtwarzamy siedliska podmokłych łąk, pastwisk i bagien, tworzymy siedliska zastępcze.

Dotychczas działaniami objęliśmy: rezerwaty przyrody Jezioro Rakutowskie, Jezioro Wieleckie, Bagno Głusza, Miedzno, Baleczewo, obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz Ptasie Wyspy w Mościskach nieobjęte żadną formą ochrony przyrody.

Działania prowadzimy w dużej mierze z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego, jednak kluczowe wydaje się zaangażowanie ludzi (członków TP ALAUDA i Wolontariuszy), bo tylko Wspólnie możemy skutecznie chronić ginące gatunki.. Najszerzej działamy w otoczeniu Jeziora Rakutowskiego, gdzie poprzez systematyczną i konsekwentną pracę udaje nam się utrzymać unikalne enklawy pełnych ptaków, płazów i innych zwierząt podmokłych łąk.

Działania ochronne wspierające utrzymanie populacji ptaków łąk i mokradeł realizowane były w ramach projektu:

  • ”Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. Kujawsko-Pomorskim’’