Konik polski

Od 2015 roku jako „narzędzie” do ochrony i utrzymania w odpowiednim stanie siedlisk lęgowych ptaków wykorzystujemy koniki polskie w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie. Pełnią one funkcję żywych kosiarek i nie dopuszczają do zarastania wysoką roślinnością, drzewami i krzewami cennych przyrodniczo łąk. Wypasane przez nas obszary stanowią ważne siedlisko tzw. siewkowców łąkowych m.in. czajki, krwawodzioba, rycyka i kulika wielkiego. Liczebność tych gatunków ptaków w kraju i Europie drastycznie spada m.in. z powodu utraty odpowiednich siedlisk lęgowych. Naszym celem jest utworzenie enklawy różnorodności biologicznej oraz odbudowa i utrzymanie populacji lęgowej ptaków siewkowych otwartych terenów na obszarach objętych ekstensywnym wypasem.

Równolegle z celami związanymi z ochroną ptaków prowadzimy hodowlę zachowawczą rasy konik polski. Obecnie (2020 r.) nasze stado liczy 30 koni, które przebywają okresowo w trzech, a stale w dwóch kwaterach zlokalizowanych we wsi Krzewent, Dębniaki i Rakutowo. Klacze z naszej hodowli uczestniczą w programie ochrony zasobów genetycznych rasy.

Z pomocą koników tworzymy nad jeziorem Rakutowskim ostoję, która umożliwi przetrwanie gatunków związanych z ekstensywnie użytkowanym krajobrazem terenów podmokłych, niegdyś rozpowszechnionych w Europie. Zainicjowane działania odtwarzania siedlisk łąk i pastwisk ujawniły szybką reakcję części gatunków siewkowców łąkowych, które w oparciu o „konikowe” zagrody odbudowują swoje populacje (czajka, krwawodziób, kszyk). Regularnie i w wysokich zagęszczeniach gniazdują osiągając, dzięki obecności koni i ich ochronie przed drapieżnikami naziemnymi, duży sukces lęgowy. Są to ostatnie miejsca w regionie, w których zagnieździć się jeszcze mogą obserwowane wiosną rycyki i kuliki wielkie. Łąki te w okresach migracji tętnią ptasim życiem stad batalionów, kwokaczy, łęczaków czy brodźców śniadych.

​Więcej informacji o konikach polskich i naszym stadzie znajdziesz tu !