Jesteśmy właścicielami zbiornika wodno-błotnego w Mościskach!

Staliśmy się właścicielami większości działek w obrębie obszaru wodno-błotnego w Mościskach, który jest ważną ostoją ptaków w regionie. Wykupione z rąk prywatnych działki będą przeznaczone na cele ochrony przyrody. Już działamy, żeby w przyszłości we współpracy z  Gminą Brzuze obszar ten objąć formą ochrony przyrody.

Obszar wodno-błotny w Mościskach to niewielki ok. 7 ha zbiornik wodny z licznymi wyspami szuwarowymi. Zbiornik ma pochodzenie antropogeniczne. Niegdyś pełnił funkcję osadnika na potrzeby działalności byłej cukrowni. Prowadzony od kilku lat monitoring zbiornika potwierdził wysoką wartość przyrodniczą obszaru, jako ptasiej ostoi. Wyspy wraz z szuwarem brzegowym stanowią dogodne miejsce gniazdowania ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Na wyspach kolonie lęgową założyła śmieszka, której liczebność dochodziła nawet do ok. 3 000 par. Wspólnie ze śmieszką w kolonii lęgowej gniazduje bardzo rzadka w kraju mewa czarnogłowa oraz rybitwy rzeczne. Ponadto zbiornik w sezonie lęgowym wykorzystywany jest przez inne gatunki ptaków wodnych. Gniazdują tu m.in. gatunki ptaków z rodziny perkozowych: zausznik, perkozek, z rodziny kaczkowatych: łabędź niemy, głowienka, czernica, cyranka, płaskonos, krakwa, krzyżówka, z rodziny czaplowatych: bączek, bąk czy z rodziny chruścieli: łyska, kokoszka, wodnik, zielonka i kropiatka.

Wykup gruntów został zrealizowany w ramach projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18-00 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja.