III.Przygotowanie dokumentacji dla Mościsk

Postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych”, nr POIS.02.04.00-00-0040/18-00 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Wykonanie dokumentacji w celu powołania formy ochrony przyrody na obszarze wodno-błotnym Mościska

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji niezbędnej w celu powołania formy ochrony przyrody, w tym wykonania szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych obszaru wodno-błotnego Mościska.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2020 r. na adres e-mailowy tp@alauda.org.pl.

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1233640