Dobry wyrok w sprawie Wisły!

W marcu 2020 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, którą organ umorzył postępowanie dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z wystąpieniem szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach ptaków: rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej i mewy siwej na skutek zrzutu wody ze Zbiornika Włocławek w maju 2018 r.

Zarówno, bowiem RDOŚ w Bydgoszczy jak i GDOŚ uznali, że nie zaistniała szkoda w środowisku, ponieważ – pomimo zniszczenia lęgów i czasowego uniemożliwienia dostępu do siedlisk lęgowych – negatywne oddziaływanie nie dotyczyło więcej niż 1% populacji krajowej chronionych gatunków ptaków a ponadto zostały wyprowadzone lęgi zastępcze potraktowane przez Organy jako w pełni równoważne do lęgów utraconych przez zrzut wody.

WSA w Warszawie stanął jednak na stanowisku, że GDOŚ nie wyjaśnił w sposób wystarczający sprawy, a co za tym idzie – przedwcześnie wydał swoją decyzję. W ocenie WSA organ naruszył szereg przepisów postępowania administracyjnego, dlatego konieczne było uchylenie jego decyzji. Co szczególnie istotne GDOŚ pomimo wykazanej przez Organizacje inicjatywy dowodowej i przedłożenia Ekspertyzy ornitologicznej, nie tylko nie podał przyczyn, dla których uznał opinię za niewiarygodną, lecz w ogóle się do niej w uzasadnieniu decyzji nie odniósł.

GDOŚ wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną, nie zgadzając się przede wszystkim ze wskazaniami Sądu co do pominięcia przez niego oceny Ekspertyzy ornitologicznej, przedstawionej przez Skarżące Organizacje, z której  jednoznacznie wynikało, że do szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach ptaków w rzeczywistości doszło. Organ próbował również wykazywać, że w niniejszej sprawie, w związku z odtworzeniem siedlisk i z wyprowadzeniem lęgów zastępczych w ogóle nie doszło do znaczącej, negatywnej zmiany, a tym samym do szkody w środowisku.

12 stycznia 2021 r. zapadł jednak wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego, w którym Sąd oddalił skargę kasacyjną GDOŚ, zgadzając się z argumentacją WSA w Warszawie.

Jakie są konsekwencje powyższego wyroku NSA?  „Teraz sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia przez GDOŚ. Będzie on miał obowiązek dokonania całościowej oceny materiału dowodowego, w tym wzięcia pod uwagę argumentacji zaprezentowanej w trakcie postępowania przez Organizacje. Będzie to niezbędne chociażby dlatego, że już WSA w Warszawie zaznaczył, że GDOŚ zignorował dowody przedstawiane przez Skarżących, a tym samym dopuścił się naruszenia zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa i czynnego udziału stron w postępowaniu” – komentuje pełnomocniczka Fundacji Greenmind i Towarzystwa Przyrodniczego Alauda, mec. Beáta Filipcová z Kancelarii Sanecki Kowalik Filipcová w Krakowie.