Bardzo dobra decyzja dla Wisły!

Minister Klimatu i Środowiska uchylił decyzję środowiskową dla budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Postępowanie odwoławcze trwało ponad 3,5 roku! Decyzja Ministra oznacza, że RDOŚ w Bydgoszczy musi przeprowadzić ponowne postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji.
W styczniu 2018 r. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA oraz 7 innych organizacji przyrodniczych złożyło odwołanie od pozytywnej decyzji RDOŚ w Bydgoszczy dla inwestycji – budowa stopnia wodnego na Wiśle w miejscowości Siarzewo. W naszym odwołaniu podkreślaliśmy szkodliwy wpływ zapory na środowisko przyrodnicze dolnej Wisły oraz brak możliwości kompensacji szkód.
Długo było trzeba czekać na decyzję w ramach postępowania odwoławczego, ale właśnie takiej decyzji oczekiwaliśmy! Ministerstwo Klimatu i Środowiska przychyliło się do naszych uwag na temat znaczącego negatywnego wpływu inwestycji m.in. na awifaunę, ichtiofaunę i siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000 położonych wzdłuż dolnej Wisły. Ponadto MKiŚ zwróciło uwagę na szereg uchybień formalnych w trakcie prowadzonego postępowania przez RDOŚ w Bydgoszczy, w szczególności dotyczących udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji.
Mamy nadzieję, że to koniec szkodliwych planów niszczenia przyrody Wisły i że kolejna decyzja RDOŚ w Bydgoszczy dla tej inwestycji będzie negatywna! Decyzję Ministra Klimatu i Środowiska można przeczytać tu: https://tiny.pl/9gfxq