Logotypy Unijne

Opis projektu

Projekt „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” nr POIS.02.04.00-00-0040/18 o łącznej wartości 2 699 302,95 PLN jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w kwocie 2 294 407,50 PLN.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu ochrony 7 gatunków ptaków siewkowych (Charadriiformes): rybitwy rzecznej Sterna hirundo, rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, rybitwy czarnej Chlidonias niger, śmieszki Larus ridibundus, mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, mewy siwej Larus canus, sieweczki rzecznej Charadrius dubius gniazdujących w najważniejszych ostojach gatunków w regionie tj. obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Żwirownia Skoki PLB040005, Ostoja Nadgoplańska PLB040004, rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie, w obszarze wodno-błotnym Mościska,  poprzez odtworzenie i zwiększenie powierzchni dostępnych i bezpiecznych siedlisk lęgowych.