Logotypy Unijne

Obszary objęte projektem

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 obejmuje rzekę wraz z terenami zalewowymi na odcinku ponad 250 km. Na tym fragmencie Wisła, mimo przekształceń, zachowuje naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej.

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 wykorzystywany jest przez ptaki w okresie lęgowym jako miejsce rozrodu, w okresie przelotów jesiennych i wiosennych jako ważny szlak migracyjny i miejsce odpoczynku, a także w miesiącach zimowych jako zimowisko. Spowodowane jest to przede wszystkim różnorodnością występujących tu siedlisk, spośród których do najcenniejszych należą piaszczyste wyspy i ławice tworzące się w korycie rzeki. Charakteryzują się one dużą dynamiką, a na ich występowanie i zmienność wpływają zarówno czynniki naturalne (wahania poziomu wód, działalność akumulacyjna i erozyjna rzeki) jak i antropogeniczne (regulacja rzeki, a w szczególności działalność stopnia wodnego we Włocławku). Ze względu na zmniejszającą się powierzchnię dostępnych siedlisk, gatunki związane bezpośrednio z korytem rzeki należą w większości do gatunków zagrożonych w skali kraju jak i Europy.

Dolina Dolnej Wisły jest jedną z najważniejszych krajowych ostoi lęgowych rybitwy białoczelnej i rybitwy rzecznej. Na piaszczystych wyspach i brzegach rzeki gnieździ się sieweczka rzeczna i sieweczka obrożna.

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005

Obszar Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005 jest najmniejszym obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w kraju.  Obszar ten powstał w wyniku działalności człowieka i obejmuje kompleks sztucznych zbiorników wodnych powstałych w konsekwencji wydobywania kruszywa. Na zbiornikach znajdują się liczne wysypy, które tworzą dogodne miejsca gniazdowania ptaków.

Żwirowni Skoki jest jedną z najważniejszych ostoi lęgowych śmieszki, mewy czarnogłowej, mewy siwej i rybitwy rzecznej. Ponadto w obszarze gniazdują: sieweczka rzeczna, ohar, brzegówka, perkoz dwuczuby, czernica.

W 2019 roku w obszarze gniazdowało 10 148 par śmieszki (!), 8 par mewy czarnogłowej, 1 para mewy siwej i 63 pary rybitwy rzecznej.

Rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie

Rezerwat, obejmuje lustro wody jeziora Wieleckiego z szerokim pasem szuwarów oraz niewielkimi obszarami leśnymi, które tworząc strefę buforową oddzielają jezioro od gruntów ornych i użytków zielonych. Rezerwat został ustanowiony w 2005 r. i obejmuje teren o powierzchni 102,76 ha.

Celem ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Wieleckie jest zabezpieczenie miejsca odpoczynku, żerowiska i noclegowiska dla wyjątkowo licznie zatrzymujących się na jeziorze gęsi tundrowych, gęsi białoczelnych i łabędzi krzykliwych w trakcie wiosennej i jesiennej wędrówki.

W okresie migracji na jeziorze w okresach wędrówek regularnie zatrzymują się mieszane stada gęsi tundrowych i białoczelnych osiągające liczebność od kilku do kilkunastu tysięcy osobników (nawet do 20 tysięcy!) W rezerwacie można spotkać również rzadkie na przelotach inne gatunki gęsi m.in.: gęś krótkodziobą, bernikle białolicą czy bernikle rdzawoszyją. Jezioro stanowi także ważne miejsce postoju na trasie wędrówki dla łabędzi krzykliwych i łabędzi czarnodziobych. Poza tym rezerwat wykorzystywany jest liczne przez żurawie jako noclegowisko. W okresie lęgowym w granicach rezerwatu gniazdują m.in.: łabędź niemy, gęgawa, bąk, bączek, wąsatka czy podróżniczek.

Obszar wodno-błotny Mościska.

Obszar obejmuje tereny zbiornika wodnego o powierzchni ok. 7 ha, na którym znajdują się liczne, różnej wielkości, wysepki oraz otaczający zbiornik szeroki pas szuwaru. Na wyspach kolonijnie gniazduje śmieszka. Wspólnie ze śmieszką w kolonii gniazduje nieregularnie mewa czarnogłowa, oraz rybitwa rzeczna.

Ponadto zbiornik w sezonie lęgowym wykorzystywany jest przez inne gatunki ptaków wodnych. Gniazdują tu m.in. ptaki z rodziny perkozowych: zausznik, perkozek, perkoz dwuczuby; z rodziny kaczkowatych: łabędź niemy, głowienka, czernica, cyranka, płaskonos, krakwa, krzyżówka, z rodziny czaplowatych bączek, bąk czy z rodziny chruścieli: łyska, kokosza, wodnik, zielonka i kropiatka.

Warto także zaznaczyć obecność skrajnie nielicznie gatunków ptaków wodnych – hełmiatki i podgorzałki.