Logotypy Unijne

Działania ochronne

W ramach projektu zaplanowano realizację szeregu działań ochrony czynnej w poszczególnych obszarach.

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003:

 • Ochrona lęgów mew siwych poprzez odgrodzenie kolonii płotami elektrycznymi, także wybieranie i inkubację jaj, podkładanie atrap jaj do gniazd na czas inkubacji.

Obszar Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005:

 • Zwiększenie powierzchni dostępnych siedlisk lęgowych. Działanie polega na odtworzeniu otwartego charakteru kolejnych 4 zarośniętych wysp o łącznej powierzchni ok. 0,5 ha poprzez usuwanie drzew i krzewów oraz roślinności zielnej (głównie trzciny). Koszenie wysp po wykonaniu działań oraz pozostałych wysp obecnych w obszarze w celu utrzymania efektów ekologicznych.
 • Odłów inwazyjnych gatunków obcych (norki amerykańskiej) oraz gatunków rodzimych (lisa).
 • Ochrona kolonii lęgowych ptaków przed presją turystyczną: montaż boi ostrzegawczych wokół wysp, montaż 3 tablic ostrzegawczo-informacyjno-edukacyjnych.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji bazy żerowej ptaków siewkowych. Ekspertyza uwzględniać będzie waloryzację ichtiologiczną zbiorników w kontekście zapewnienia bazy żerowej dla gatunków ptaków odżywiających się rybami oraz minimalizacji konfliktów z gospodarką rybacko-wędkarską.

Rezerwat przyrody Jezioro Wieleckie:

 • Budowa sztucznej pływającej wyspy w celu powrotu do rezerwatu lęgowych gatunków ptaków siewkowych Charadriiformes oraz poprawy warunków lęgowych w aspekcie ochrony przed drapieżnikami,
 • Wykaszanie szuwaru w celu stworzenia odpowiednich miejsc gniazdowania rybitwy czarnej, rybitwy rzecznej i śmieszki,
 • Minimalizacja antropopresji poprzez ustawienie 2 tablic edukacyjnych i 1 tablicy z zakazami,
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji bazy żerowej ptaków siewkowych.

Obszar wodno-błotnym Mościska:

 • Przygotowanie dokumentacji w celu powołania formy ochrony przyrody oraz wykup gruntów na ten cel,
 • Wykaszanie wysp w celu stworzenia odpowiednich warunków gniazdowania dla mew i rybitw,
 • Przeprowadzenie badań hydrologicznych i opracowanie działań koniecznych do wdrożenia w celu poprawy warunków hydrologicznych w obszarze,
 • Ustawienie tablic edukacyjnych.

We wszystkich obszarach będzie realizowany monitoring przyrodniczy oraz prowadzone będą obserwacje przez wolontariuszy Patrolu Natura 2000. Patrol Natura 2000 to działanie strażnicze będące kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” realizowanego przez TP ALAUDA w latach 2015-2017. Uczestnicy projektu będą odbywali kontrole terenowe w trakcie, których oceniać będą stan miejsc lęgowych i identyfikować ewentualne zagrożenia. Dzięki temu zgromadzone zostaną cenne informacje z terenu, przede wszystkim o czynnikach zagrażających populacji ptaków i o stanie ich siedlisk.