Po co nam koniki?

Koniki polskie służą nam, jako „narzędzie” do utrzymania odpowiedniej struktury siedlisk lęgowych m.in. dla czajki, krwawodzioba, rycyka, czy kulika wielkiego. Wypas koników polskich to bardzo dobra z punktu widzenia ochrony przyrody forma powstrzymywania zarastania siedlisk o otwartym charakterze. Zadaniem naszych koników polskich jest zapobieganie sukcesji roślinności poprzez zjadanie odrastających pędów olszy czarnej i wierzby oraz wysokiej roślinności zielnej na odtworzonych łąkach wokół jeziora Rakutowskiego.

Ponadto w badaniach dowiedziono, że tego rodzaju sposób użytkowania terenów wodno-błotnych, w szczególności dolin rzecznych ogranicza negatywny wpływ drapieżnych ssaków na sukces lęgowy ptaków gniazdujących na ziemi.

Dodatkowo wypas koni powoduje również wzbogacenie bazy żerowej bytujących tu ptaków – koński nawóz sprzyja rozwojowi bezkręgowców. Badania dowodzą, że wraz ze wzrostem liczby wypasanych zwierząt rośnie ilość dżdżownic stanowiących pokarm m.in. czajki, krwawodzioba, kszyka, kulika wielkiego, rycyka. Co więcej, końskie kopyta naruszają powierzchnię gleby, co ułatwia żerowanie ptakom siewkowym.

Równolegle z celami związanymi z ochroną ptaków prowadzimy hodowlę zachowawczą rasy konik polski. Nasze konie uczestniczą w programie ochrony zasobów genetycznych rasy. Celem programu jest zachowanie koników polskich oraz cech pierwotnych odziedziczonych po tarpanach, jako rezerwy genetycznej, zwiększającej różnorodność genetyczną ras i typów koni. Nasza hodowla stanowi jedną z kilku w Polsce hodowli zachowawczej konika polskiego.

​​