Archiwum

24.04.2015r.

Zapytanie ofertowe - budowa ogrodzenia

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym”,  w  oparciu  o    Regulamin  zawierania  umów przez TP ALAUDA,  zaprasza do złożenia oferty na: Budowę  trwałego  ogrodzenia  pastwiska  o  łącznej  długości  ok.  3450  mb  w miejscowościach Dębniaki i Krzewent- Gmina Kowal oraz ogrodzenia tymczasowego o długości ok. 1300 mb w miejscowości Krzewent.


Zadanie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pt.  „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 4 maja 2015. (liczy się godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59).