Archiwum

22.04.2015r.

Zapytanie ofertowe na konsultacje - UNIEWAŻANIENIE

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na: 

przeprowadzenie konsultacji i dialogu społecznego dotyczących rozwiązań systemowych oraz technicznych zmierzających do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych Charadriiformes, będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych", w ramach realizacji projektu pn„Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Oferty należy złożyć na adres email: tp@alauda.org.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2015 r. do godziny 12:00. 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża czas składania ofert do 4 maja 2015 roku do godziny 12:00.