Archiwum

20.03.2015r.

Przetarg na odtwarzanie siedlisk ptaków - UNIEWAŻANIENIE

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych" zaprasza do złożenia oferty na: działania mające na celu odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” –nr projektu 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Termin składania ofert mija w dniu 31 marca 2015 o godzinie 10.00

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej.