Archiwum

16.02.2015r.

Zapytanie ofertowe - łódź z silnikiem i kapokami ZMIANA

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny:   ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę do Zamawiającego łodzi z silnikiem, przyczepą do przewożenia tej łodzi i 3 kapokami.

Zapytanie ofertowe jest sporządzone w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych", w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – wniosek nr 1113/2013 z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego2009-2014.

Oferty należy złożyć na adres email: tp@alauda.org.pl w terminie do dnia 24 lutego 2015 r. (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59).