Archiwum

26.01.2015r.

Koordynator Patrolu Natura 2000

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” zaprasza do złożenia oferty na:

Usługi w zakresie koordynacji działań wolontariuszy tworzących „Patrol Natura 2000”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – wniosek nr 1113/2013 z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów” finansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

Oferty należy złożyć na adres email: tp@alauda.org.pl w terminie do dnia 2 lutego 2015. (liczy się godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59).