Aktualności

23.06.2015r.

Plan (bez) zadań ochronnych

W nawiązaniu do opublikowanych na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informacji o rozpoczęciu 21-dniowych konsultacji społecznych dotyczących projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001, informujemy, że dokument, który poddano konsultacjom nie jest projektem planu zadań ochronnych, który został opracowany dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie w ramach projektu „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” POIS.05.01.00-00-362/12-00.

RDOŚ w Bydgoszczy, bez informowania TP ALAUDA (przygotowującego pzo) oraz wbrew ustaleniom ze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy oraz spotkań roboczych, usnęła wszystkie ważne i potrzebne działania ochronne z projektu planu zadań ochronnych. Usunięcia działań ochronnych wiąże się z brakiem ich realizacji i może skutkować pogorszeniem się stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.

Usuniecie wielu ważnych zapisów jest nie tylko szkodliwe dla przyrody ale ignoruje i podważa rezultat  pracy Zespołu Lokalnej Współpracy – złożonego z reprezentantów  kilku samorządów, instytucji i lokalnych społeczności , które wypracowywały najlepsze z możliwych rozwiązań godzących interesy ochrony obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie i społeczności ten obszar zamieszkującej.

W związku z powyższym przygotowujemy obecnie skargę na działania RDOŚ w Bydgoszczy jako szkodzące przyrodzie i społeczności lokalnej obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie. Skargę skierujemy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy projekt zarządzenia w sprawie pzo poddany konsultacjom przez RDOŚ w Bydgoszczy oraz projekt planu zadań ochronnych przygotowany przez TP ALAUDA w ramach projektu „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim”.