Aktualności

31.12.2015r.

Dobra wiadomość!

Uzasadnienie decyzji to prawie 30 stron, w którym RDOŚ w Bydgoszczy merytorycznie i rzeczowo argumentuje swoje rozstrzygnięcie. Odmowa wydania zgody na realizację przedsięwzięcia uzasadniona jest dwiema przesłankami:
1. Nowy stopień istotnie negatywnie oddziaływałby na cele ochrony wód powierzchniowych, a nie został umieszczony w dokumentach planistycznych (MasterPlanach, przyjętych przez Radę Ministrów) dla dorzecza Wisły na listach inwestycji służących nadrzędnemu interesowi publicznemu, co ewentualnie takie negatywne oddziaływanie mogłoby formalnie usprawiedliwić. Tym samym inwestycja naruszałaby art. 38j ustawy Prawo wodne.
2. Przedsięwzięcie naruszałoby art. 6 Dyrektywy Siedliskowej oraz art. 34 Ustawy o ochronie przyrody w związku z niemożliwymi do uniknięcia i zrekompensowania oddziaływaniami na integralność obszarów i spójność sieci Natura 2000. Wydając decyzję odmowną Organ wykazał, że przedsięwzięcie mogłoby znacząco negatywnie oddziaływać nie tylko na kilka obszarów Natura 2000 w dolinie dolnej Wisły, ale również na wiele specjalnych obszarów ochrony siedlisk w dorzeczu górnej Wisły. Zdaniem Organu wnioskodawca nie wykazał, że dla przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez inwestora nie ma alternatyw, które spełniałyby deklarowany cel, a jednocześnie nie stanowiłyby zagrożenia dla Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Cieszy Nas bardzo taka decyzja. Spodziewamy się jednak, że wnioskodawca odwoła się od niej, co już zapowiadał. 

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły w znacznej mierze zachował naturalny charakter i jest niezwykle ważną ostoją ptaków związanych ze środowiskiem dużych nizinnych rzek. Spowodowane jest to przede wszystkim różnorodnością występujących tu siedlisk: piaszczystych wysp i ławic tworzących się w korycie rzeki, przyległych bezpośrednio do rzeki łąk ze starorzeczami, pastwisk, pól uprawnych, zarośli i niewielkich płatów lasów łęgowych. Obszar jest  jedną z najważniejszych krajowych ostoi lęgowych rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, rybitwy rzecznej Sterna hirundo, brzegówki Riparia riparia, jarzębatki Sylvia nisoria, nurogęsi Mergus merganser i zimorodka Alcedo atthis. Dolina Dolnej Wisły stanowi ważny korytarz migracyjny. Podczas jesiennych migracji występują tu zgrupowania ptaków siewkowych do 25 tys. osobników. W okresie tym żeruje i odpoczywa istotna część wędrujących w Europie siewek złotych Pluvialis apricaria i kulików wielkich Numenius arquata. W okresie zimowym jest to istotny obszar dla ptaków blaszkodziobych i bielika Haliaeetus albicilla.  Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 47 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 siedlisk Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto stwierdzono 11 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.