Aktualności

5.11.2014r.

Plan Zadań Ochronnych - III spotkanie dyskusyjne

Celem najbliższego, trzeciego już  spotkania są konsultacje projektu Planu Zadań Ochronnych z Zespołem Lokalnej Współpracy, który został powołany w trakcie pierwszego spotkania dyskusyjnego w lipcu br. Zespół jest grupą skupiająca szerokie grono interesariuszy działających w obszarze lub zarządzających obszarem Natura 2000 Błota Rakutowskie. W jego skład wchodzą m.in.: przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, gminnych spółek wodnych, kół wędkarskich czy Urzędu Gminy w Kowalu.


Konsultacje projektu PZO na tak wczesnym etapie, pozwolą zminimalizować potencjalnie konflikty pomiędzy potrzebą ochrony przyrody, a potrzebami rozwoju gospodarczego, zarządzania zasobami wodnymi obszaru i wypracować kompromis w zapisach PZO dla wszystkich zainteresowanych stron.


Spotkanie odbędzie się 12.11.2014 r., o godz. 10:00 w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym, Goreń Duży 37, 87–821 Baruchowo
Szczegółowy PROGRAM spotkania do pobrania poniżej. 


Zapraszamy