Aktualności

16.02.2012r.

Bagno Głusza

W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Nadleśnictwem Runowo realizować będziemy plan ochrony rezerwatu przyrody Bagno Głusza. Jeszcze tej zimy wykonane będą działania ochrony czynnej polegające na wykaszaniu fragmentów trzcinowisk. W związku z tym członkowie naszego Towarzystwa 26 listopada 2011 r. przeprowadzili rekonesans terenowy. Zapoznawaliśmy się z charakterem rezerwatu i mierzyliśmy siły na zamiary.

TP Alauda, Bagno Głusza

Kilka słów o rezerwacie:

To obszar bagien, wód, łąk i lasów położony w gminie Koronowo, w powiecie bydgoskim.

Rezerwat przyrody „Bagno Głusza” został utworzony na podstawie rozporządzenia nr 32/2003 Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 175, poz. 2844). Powołano go w celu zachowania ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych cennych środowisk wodnych, bagiennych, łąkowych oraz leśnych stanowiących miejsca lęgów i występowania rzadkich gatunków ptaków, ze znacznym udziałem gatunków zagrożonych w skali krajowej oraz europejskiej.

Strategicznym celem ochrony jest zabezpieczenie ważnego noclegowiska dla dużej liczby żurawi (ponad 1000 osobników) w okresie jesiennej wędrówki oraz zachowanie odpowiedniego środowiska dla wodno-błotnych gatunków ptaków objętych ochroną m.in. bąka Botaurus stellaris, bączka Ixobrychus minutus, rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Chlidonias niger, zielonki Porzana parva, podróżniczka Luscinia svecica, wąsatki Panurus biarmicus.

Dlaczego Bagno Głusza wymaga ochrony czynnej?

W związku z istotnymi zmianami hydrologicznymi w rezerwacie, w tym z postępującą degradacją zbiorników wodnych i obniżaniem się poziomu wód, ustąpiło z tego terenu kilka gatunków ptaków, a liczebność kolejnych uległa zmniejszeniu. W latach 30. XX wieku było ono prawie w całości zalane wodą, a obecnie coraz szybciej zarasta i rozwijają się tu niekorzystne procesy murszenia torfów.
Aby zachować odpowiednie środowisko dla wodno-błotnych gatunków ptaków konieczne jest polepszenie warunków hydrologicznych na tym obszarze. Potrzebne jest również (zgodnie z planem ochrony dla rezerwatu) m.in. :

  • częściowe koszenie roślinności i usuwanie biomasy w celu zmniejszenia ilości materii organicznej,
  • wycinanie części łozowisk,
  • przeciwdziałanie nadmiernej ekspansji trzciny i zarośli wierzbowych oraz olszy w miejscach gdzie obecność ich jest niekorzystna dla ptaków,
  • tworzenie wysp dla ptaków,
  • zróżnicowanie najszerszych pasów trzcin od strony wody poprzez utworzenie  zatoczek i półwyspów trzcinowych,
  • prowadzenie monitoringu awifauny.

Dlaczego TP Alauda?

Przemek Doboszewski, Bagno Głusza

W związku z bardzo różnorodnymi zawodami i zainteresowaniami „alaudowych” przyrodników mamy możliwość chronić ten teren wielokierunkowo – od strony dokładnego rozpoznania przyrodniczego, po edukację i fizyczną poprawę bytowania ptaków.

W dniu 21 grudnia 2011 r.  nasze Towarzystwo podpisało umowę z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Nadleśniczym Nadleśnictwa Runowo, której celem jest nieodpłatne wykonanie działań ochronnych przez TP ALAUDA dla rezerwatu przyrody „Bagno Głusza”. Wszelkie prace będą uzgadniane z RDOŚ.

Przypominamy, że bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obowiązuje zakaz wstępu na teren rezerwatu!

Chcesz wiedzieć więcej o Bagnie Głusza, albo pomóc nam w pracy? – zapraszamy do kontaktu pod adresem tp@alauda.org.pl

Materiały:

Przemek Doboszewski, Bagno Głusza