Aktualności

21.11.2012r.

ALAUDA wkracza w nową erę

Od dziś efekt naszych działań będzie spotęgowany przez realizację bardzo rozbudowanego i zakrojonego na szeroką skale projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem realizowanego projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” jest poprawa warunków siedliskowych oraz ograniczenie presji drapieżnych, inwazyjnych gatunków w dwóch bardzo cennych rezerwatach naszego województwa. Są to rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie, położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz rezerwat Bagno Głusza – nad którym opiekę roztoczyliśmy już jakiś czas temu >>więcej>>

W ramach projektu przeprowadzimy szczegółową inwentaryzację awifauny oraz monitoring drapieżnych gatunków inwazyjnych. Wykonamy kompleksowe badania geologiczne, mikroklimatyczne, hydrologiczne i hydrochemiczne, by w konsekwencji zaplanować „program naprawczy” dla zachwianego reżimu hydrologicznego. Równocześnie prowadzone będą zabiegi ochrony czynnej mające na celu odbudowę i utrzymanie biotopów lęgowych i żerowisk wodno-błotnych gatunków ptaków (m.in. rycyka, Czajka - Vanellus vanellus, fot. P. Doboszewskikrwawodzioba, kulika wielkiego, czajki, kszyka, derkacza, kropiatki) poprzez min. usunięcie drzew z zalesionych łąk i ich rekultywację, wykaszanie łąk, usuwanie krzewów i szuwarów w miejscach gdzie ich obecność jest niepożądana (np. płytka zatoka na jeziorze Rakutowskim od wsi Krzewent).
Czajka - Vanellus vanellus fot. P. Doboszewski

Te i inne działania mają doprowadzić do poprawy warunków bytowania ptaków wodno-błotnych, a w konsekwencji do zwiększenia różnorodności biologicznej na tych terenach. Wszystkie bardzo precyzyjnie zaplanowane etapy projektu będziemy opisywać i relacjonować na specjalnej stronie internetowej, dzięki której każdy z was będzie mógł uczestniczyć w naszych działaniach, tak jakby był tam razem z nami.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań ochronnych lub wsparcie naszych działań poprzez wpłatę darowizny na nasz rachunek bankowy.