Aktualności

19.06.2011r.

Relacja z wycieczki

W niedzielę, 19 czerwca 2011 r., wybraliśmy się 10-osobową grupą na wycieczkę przyrodniczą w okolice rezerwatu przyrody Las Piwnicki. Prowadzili ją Maciej Krzyżyński wraz z Magdaleną Pacuk, przy wybitnym wsparciu Karola Banasika. Obserwowaliśmy przede wszystkim ptaki i owady, a przy okazji rozmawialiśmy o roli leśnictwa w ochronie przyrody, a także o formach ochrony przyrody w okolicach Torunia.

Najciekawszy okaz awifauny, jaki udało się nam zaobserwować, to muchołówka mała Ficedula parva – nieliczny lub bardzo nieliczny, na wschodzie lokalnie średnio liczny gatunek lęgowy. Niezbędne warunki do jej występowania to dojrzałe drzewostany liściaste i mieszane, obfitujące w próchniejące drzewa oraz bogata entomofauna, zapewniająca odpowiednia ilość pokarmu. Ponadto licznie śpiewała zięba (wszak każde drzewo ma swoją), świstunki, kapturki, pojawił się na chwilę dzięcioł czarny i strzyżyk. W sumie mieliśmy okazję zaznajomić się z osiemnastoma gatunkami ptaków.

Kilka słów o rezerwacie Las Piwnicki:

Został utworzony w 1956 r. w celu zachowania lasu sosnowo-dębowego o cechach zespołu naturalnego. W 1981 r. zmieniono cel jego ochrony na zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych. Obecnie występują tu przede wszystkim grądy
i łęgi.

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia plany ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”, dla turystyki udostępniony jest teren istniejących dróg gruntowych.

Przebywając na obszarze rezerwatu pamiętać należy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220) zabronione jest w nim m.in.:

  • chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt,
  • zbieranie lub niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt,
  • umyślne płoszenie zwierząt kręgowych,
  • niszczenie nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu, pozyskiwanie, niszczenie lub umyślne uszkadzanie roślin oraz grzybów,
  • palenie ognisk i wyrobów tytoniowych,
  • połów ryb i innych organizmów wodnych,
  • ruch pieszy, rowerowy i jazda konna wierzchem, z wyjątkiem szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
  • zakłócanie ciszy,
  • biwakowanie.

Szczegółowy katalog zakazów i odstępstw od nich znaleźć można w art. 15 ww. ustawy.

Więcej zdjęć z wycieczki w galerii – zapraszamy!