Aktualności

20.10.2015r.

Użytek ekologiczny w Mościskach?

W dniu 26 sierpnia br. wraz z Brodnickim Towarzystwem Przyrodniczym złożyliśmy wniosek do Rady Gminy Brzuze o utworzenie użytku ekologicznego na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Mościska. Zbiornik ten jest wyjątkowo licznie wykorzystywany przez wodno-błotne gatunki ptaków i stanowi lokalną ostoję różnorodności biologicznej.

Na wyspach zbiornika porośniętych roślinnością szuwarową  kolonie rozrodczą założyła  śmieszka Chroicocephalus ridibundus, której liczebność szacuje się na  ok. 3000 par, co stanowi ok. 2,5 % populacji krajowej tego gatunku. Wspólnie ze śmieszką w kolonii lęgowej gniazduje 1 para mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, co stanowi ok 1% populacji krajowej oraz rybitwa rzeczna Sterna hirundo w liczbie 30 par. 

Ponadto na zbiorniku można obserwować takie gatunki jak: zausznik Podiceps nigricollis, perkozek Tachybaptus ruficollis, łabędź niemy Cygnus olor, głowienka Aythya ferina, czernica Aythya fuligula, cyranka Anas querquedula, płaskonos Anas clypeata, krakwa Anas strepera, cyraneczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos świstun Anas penelope, rożeniec Anas acuta bączek Ixobrychus minutus, bąk Botaurus stellaris, batalion Calidris pugnax biegus zmienny Calidris alpina, łęczak Tringa glareola.

Watro także zaznaczyć obecność skrajnie nielicznie gatunków ptaków wodnych – hełmiatki Netta rufina (2013 r – 1 os.)  i podgorzałki Aythya nyroca (2014 r. 1 - para). 

Zaproponowaliśmy również nazwę dla użytku „Ptasie Wyspy w Mościskach”

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i podjęcie odpowiedniej uchwały o ochronie tego zbiornika w formie użytku ekologicznego.

 

Mewa czarnogłowa na gnieździe - zbiornik w Mościskach (fot. G. Czapiewski)

Zdjęcia wykonane przez Michała Fabiszewskiego na zbiorniku w Mościskach:

Płaskonos

Płaskonos (fot. M. Fabiszewski)

Cyranka

Cyranka (fot. M. Fabiszewski)

Perkozek

Perkozek (fot. M. Fabiszewski)

Czernica

Czernica (fot. M. Fabiszewski)

Zausznik

Zausznik (fot. M. Fabiszewski)

Rożeniec

Rożeniec (fot. M. Fabiszewski)

Krakwa

Krakwa (fot. M. Fabiszewski)

Hełmiatka

Hełmiatka (fot. M. Fabiszewski)

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna (fot. M. Fabiszewski)

Świstun

Świstun (fot. M. Fabiszewski)