Działania

Użytek ekologiczny w Mościskach?

W dniu 26 sierpnia 2015 r. wraz z Brodnickim Towarzystwem Przyrodniczym złożyliśmy wniosek do Rady Gminy Brzuze o utworzenie użytku ekologicznego na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Mościska. Zbiornik ten jest wyjątkowo licznie wykorzystywany przez wodno-błotne gatunki ptaków i stanowi lokalną ostoję różnorodności biologicznej.

Zaproponowaliśmy nazwę dla użytku: „Ptasie Wyspy w Mościskach”.

Niestety nasz wniosek został odrzucony. Nadal będziemy się starali objąć "Ptasie Wyspy w Mościskach" formą ochrony odpowiednią do potrzeb tego obszaru. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych kolejnych wniosków, które planujemy przygotować w ramach nowych projektów TP Alauda dofinansowanych ze środków UE. Tym razem naszym celem będzie utworzenie w Mościskach rezerwatu przyrody.

Na wyspach zbiornika porośniętych roślinnością szuwarową  kolonie rozrodczą założyła  śmieszka Chroicocephalus ridibundus, której liczebność szacuje się na  ok. 3000 par, co stanowi ok. 2,5 % populacji krajowej tego gatunku. Wspólnie ze śmieszką w kolonii lęgowej gniazduje 1 para mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, co stanowi ok 1% populacji krajowej oraz rybitwa rzeczna Sterna hirundo w liczbie 30 par. 

Ponadto na zbiorniku można obserwować takie gatunki jak: zausznik Podiceps nigricollis, perkozek Tachybaptus ruficollis, łabędź niemy Cygnus olor, głowienka Aythya ferina, czernica Aythya fuligula, cyranka Anas querquedula, płaskonos Anas clypeata, krakwa Anas strepera, cyraneczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos świstun Anas penelope, rożeniec Anas acuta bączek Ixobrychus minutus, bąk Botaurus stellaris, batalion Calidris pugnax biegus zmienny Calidris alpina, łęczak Tringa glareola.

Watro także zaznaczyć obecność skrajnie nielicznie gatunków ptaków wodnych – hełmiatki Netta rufina (2013 r – 1 os.)  i podgorzałki Aythya nyroca (2014 r. 1 - para). 

 

 

Mewa czarnogłowa na gnieździe - zbiornik w Mościskach (fot. G. Czapiewski)

Zdjęcia wykonane przez Michała Fabiszewskiego na zbiorniku w Mościskach:

Płaskonos

Płaskonos (fot. M. Fabiszewski)

Cyranka

Cyranka (fot. M. Fabiszewski)

Perkozek

Perkozek (fot. M. Fabiszewski)

Czernica

Czernica (fot. M. Fabiszewski)

Zausznik

Zausznik (fot. M. Fabiszewski)

Rożeniec

Rożeniec (fot. M. Fabiszewski)

Krakwa

Krakwa (fot. M. Fabiszewski)

Hełmiatka

Hełmiatka (fot. M. Fabiszewski)

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna (fot. M. Fabiszewski)

Świstun

Świstun (fot. M. Fabiszewski)